Základní škola Mateřská škola Školní družina Akce školy Školáček Fotogalerie Kontakt

mateřská škola - organizace

Provoz MŠ: 6.30 – 15.30 hod

Děti se do MŠ přijímají od 6.30 – 8,00 hod., poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Po předchozí dohodě lze dítě přivádět i později, musí však být do 7,30 hod. nahlášené na stravování.

Rodiče jsou povinni dovést dítě až do budovy MŠ a předat učitelce.

Z MŠ dítě vyzvedávají rodiče, pokud chcete zplnomocnit k tomuto úkonu někoho jiného, vyžádejte si tiskopis – ZMOCNĚNÍ o vyzvedávání dítěte z MŠ.

Děti se přijímají k prvnímu dni následujícího školního roku a jejich přijetí se řídí pravidly zápisu do MŠ a je-li volná kapacita, lze přijmout dítě i během školního roku

Rodiče vodí dítě do MŠ zdravé, především v případě infekčních onemocnění, mají odpovědnost za to, že nemocné dítě do kolektivu nepřijde.

Organizace školního roku 2018/2019

Školní vzdělávací program

Stravování je zajištěno vlastní školní kuchyní, odhlašování a přihlašování den předem do 15,00 nebo ráno do 7.30 hod. Při onemocnění dítěte mají rodiče možnost 1. den stravu vyzvednout – do jídlonosiče ve 12.30

Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. U ní také platí stravné a zároveň „školné“, vždy v první tři dny nového měsíce – po měsíci čerpání. Rodič je povinen tento termín bezpodmínečně dodržet!

Výše platby za stravné a školné od 1.9.2012 byla stanovena takto:

věk dítěte 3-5 let předškolní s OŠD
školné – měsíční 350,- 0,- 350,-
stravné – celodenní 28,- 28,- 32,-
stravné - polodenní 23,- 23,- 26,-

*) OŠD - odklad školní docházky (na základě rozhodnutí)

Režim dne:

HOD: ČINNOST:
6:30 - 8:15 Scházení dětí, ranní hry dle přání dětí, pitný režim, individuální péče o děti
8:15 - 9:00 Písnička na přivítanou, ranní cvičení, pohybové hry, hygiena
9:00 - 9:30 Svačina
9:10 - 9:30 Didakticky zaměřená činnost, skupinová, frontální a individuální práce s dětmi založená na smyslovém vnímání, prožitkovém učení, jazykové chvilky, smyslové hry, grafická cvičení, kontaktní hry, lokomoční hry, literární, hudební a výtvarné činnosti, rozvoj matematických představ a rozvíjení poznání
9:30 - 11:45 Pobyt venku
12:00 - 12:30 Hygiena, oběd
12:30 - 14:30 Odpočinek dětí, poslech pohádky, četba na pokračování, relaxační hudba
14:45 - 15:00 hygiena, svačina
15:00 - 15:30 Rozcházení dětí, volné hry, zájmové činnosti, individuální práce s dětmi

Časové údaje jsou orientační, denní program flexibilně reaguje na aktuální změny a činnosti, o čemž jsou rodiče aktuálně informováni.

Ostatní podrobné informace o provozu školy – viz nástěnka "Informace" v šatně dětí.